הצהרות נגישות

קווים מנחים לכתיבת הצהרות נגישות

חובת הנגישות חלה על שירות ציבורי או מידע אודות השירות הציבורי הן בממד הפיזי והן בממד האינטרנטי. בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות יש מספר תקנות שיש להן השלכות יישומיות לעניין פרסום התאמות נגישות באתרי אינטרנט בכל הנוגע לשירות ציבורי ולמידע אודות השירות הציבורי הן בממד הפיזי והן בממד האינטרנטי.

נגישות בממד הפיזי

הכוונה היא לנגישות בבניין קיים או במקום שאינו בניין כמו למשל בפארק או גן משחקים.

רכז נגישות

בהתאם לתקנה 91 (שנכנסה לתוקף ביולי 2014) בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לשירות התשע"ג 2013, חייב המעסיק 25 עובדים לפחות והוא מספק שירות ציבורי מחויב למנות רכז נגישות. אם השירות ניתן גם באמצעות רשת האינטרנט – חובה לפרסם את התאמות הנגישות שבוצעו הן בשירות הציבורי בבניין קיים או במקום שאינו בניין – קרי בממד הפיזי והן בממד האינטרנטי – קרי, התאמות הנגישות שבוצעו באתר האינטרנט.

לדוגמה, רשת חנויות שבה עובדים יותר מ 25 עובדים ושהיא מספקת שירות מכירה של מוצרים ושיש לה גם אתר אינטרנט – חייבת לפרסם את התאמות הנגישות שבוצעו בסניפי הרשת השונים בהתאם לתקנות ובנוסף לכך היא חייבת בפרסום התאמות הנגישות שבוצעו באתר האינטרנט – לאחר שבוצעו ההתאמות.

פרסום התאמות נגישות שבוצעו באתר האינטרנט

סעיף ח' בתקנה 35 מחייב כי על בעל האתר לפרסם את התאמות הנגישות שבוצעו באתר. הפרסום צריך להיות קל לאיתור ע"י המשתמש ובאופן שישקף את רמת הנגישות באתר.

המלצות לפרסום התאמות נגישות שבוצעו בשירותי האינטרנט

בעלי אתרים החייבים בביצוע התאמות נגישות יכולים לבחור בנוסח שיהיה מקובל עליהם. בכל מקרה, אין נוסח מחייב לפרסום התאמות נגישות שבוצעו באתר.

הצהרת כוונות

תחילה, מומלץ לפרסם הצהרת כוונות כללית בדבר המחויבות לנגישות לאנשים עם מוגבלות. חלק זה יכול לכלול גם התייחסות להתאמות נגישות שיבוצעו בעתיד. כך למשל בחלק זה ניתן לכלול פיסקה פותחת המצהירה על המחויבות של הארגון לספק שירות נגיש ואיכותי לכלל האנשים לרבות לאנשים עם מוגבלות באופן שיחזק את עיקרון השוויון, ההכלה והרצף במתן שירות ציבורי.

המלצות לפרסום התאמות נגישות לשירות באתר אינטרנט

לאחר ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט, יש לפרט באילו רכיבים בוצעו התאמות הנגישות. ניתן להתייחס לרכיבי הנגישות באופן כללי וניתן להוסיף טבלה מפורטת המתארת את סעיפי הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA ולציין לצד כל סעיף אילו רכיבים הונגשו. כאמור אין נוסח מוסכם בעניין זה. יתר על כן, אין חובה או הכרח לפרסם את סקר הנגישות שבוצע עבור בעלי האתר.

נגישות פונקציונלית ונגישות חלופית

נגישות פונקציונלית

הדבר החשוב ביותר הוא להבהיר לגולשים כי באתר בוצעו התאמות הנגישות באופן שיאפשר מידה רבה של פונקציונליות בתפעול האתר. נגישות פונקציונלית מתבטאת במקרים רבים ביציבות המנגנונים הקבועים באתר לאחר שבוצעו בהם התאמות הנגישות בהתאם להנחיות WCAG 2.0 לרמה AA.

לפיכך, מומלץ לפרט את רכיבי הנגישות שהסיכוי שהם יישארו נגישים לאורך ימים גבוה. כך למשל ניתן לציין כי אזור התפריט הראשי הכולל תפריטי משנה נגיש למשתמשי מקלדת באמצעות מקש ה Tab להתקדמות קדימה ו Shift+Tab לחזרה אחורה לרבות מקשי החיצים וה Enter ולמשתמשי תוכנות קוראות מסך על ידי שימוש ברכיבים שיאפשרו לקוראי מסכים לזהות שמדובר בתפריטים הכוללים תפריטי משנה ואזורים מובחנים נוספים. כמו כן ניתן לפרט את הרמות השונות של תגי כותרת h באתר שהם עקביים בכל העמודים.

נגישות חלופית

במידה ובעל האתר קיבל פטור פרטני וזמני בשל נטל כלכלי כבד מידי או בשל אי היתכנות טכנולוגית (פרט לרשויות ציבוריות שאינן זכאיות לפטור שכזה) יש לציין זאת תוך התייחסות לפרטי הפטור ולמתן נגישות חלופית לשירות הציבורי או למידע אודות השירות הציבורי המסופקים באמצעות האתר. זאת בכדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות צריכת מידע ושירותים מטעם נותן השירות.

קישורים משלימים

עודכן בתאריך 22.02.2016  ע"י אילנה בניש