Image Analyser

שירות מקוון המאפשר לקבל רשימה של  מאפייני תמונות באתר לרבות הטקסט החלופים לתמונות. באופן זה ניתן לבחון האם יש עמידה בקריטריון 1.1.1 (רמה A).

  • ממדי התמונות
  • טקסט חלופי
  • וטקסט חלופי ארוך LongDesc

שימוש

תחת הכותרת Web Page Location יש להזין את כתובת העמוד המבוקש בשדה ולאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור Test Images

פיענוח תוצאות הבדיקה

כל תמונה המופיעה בעמוד הנבדק תופיע בתוצאות כשתחתיה

  • קישור להצגת התמונה באתר המקור
  • רשימה המציינת את

רוחב התמונה

גובה התמונה

טקסט חלופי

טקסט חלופי ארוך

סוגי התוצאות

  • אייקון מידע: פירוש הדבר שרכיב זה תקין ולא מהווה כלל בעיית נגישות.
  • אייקון אזהרה: מציין כי תוצאת הבדיקה מצאה שרכיב זה עשוי להיות לא נגיש במקרים מסוימים .
  • אייקון שגיאה: מציין שרכיב התמונה מהווה שגיאת נגישות שיש לתקנה.

קישורים משלימים

 

עודכן בתאריך 18.01.2016 ע"י אילנה בניש