Photosensitive Epilepsy Analysis Tool

Photosensitive Epilepsy Analysis Tool

תוכנה המאפשרת לבדוק אם תוכן באתר אינטרנט עשוי לגרום  להתקפים אפיליפטיים בהתאם לנדרש בקריטריון 2.3.1 בהנחיות WCAG 2.0 לרמה AA.

עמידה בקריטריונים

הנחיה 2.3 התקפים אפילפטיים: אין לעצב תכנים באופן הידוע כגורם להתקפים אפילפטיים .

2.3.1 לא יותר משלושה הבזקים או מתחת לסף (A):

קישור לאתר התוסף

Photosensitive Epilepsy Analysis Tool

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 10.07.2017